Regulamin

Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU REGENERACJA DWUMASY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Witryna dostępna pod adresem internetowym  regeneracja-dwumasy.pl prowadzona jest przez AWARE Maciej Brankiewicz, z siedzibą przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, e-mail: kontakt@regeneracja-dwumasy.pl, NIP: 8943123772, REGON: 369320730

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową Regeneracja Dwumasy.

3. Definicje:

Witryna – Witryna internetowa dostępna pod adresem regeneracja-dwumasy.pl, za pośrednictwem której świadczone są usługi zarówno na terytorium, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

Właściciel witryny –  Witryna internetowa  należy do Aware Maciej Brankiewicz, zw. dalej „Aware”

Regulamin – niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady korzystania z Witryny internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługodawca –

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

4. Świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży usługi regeneracji kół dwumasowych oraz sprzęgieł.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

6. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje, podane na stronach internetowych Witryny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

7. Aware  ma prawo podzlecać świadczone usługi innemu podmiotowi.

8.  Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi jeśli stwierdzi, że wysłana część nie nadaje się do regeneracji.. W takim przypadku Aware zwraca kwotę uiszczoną przez klienta przy dokonywaniu zamówienia.

9.  Usługodawca ma prawo wydłużyć okres uzyskania zregenerowanej części  jeżeli jest to konieczne ze względów technicznych lub wynika ze zdarzeń nieprzewidzianych.

10. Do korzystania z Witryny internetowej, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer , Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Witryny internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 2. REKLAMACJA

1.W celu zgłoszenia reklamacji usługi regeneracji części , Klient zobowiązany jest do zgłoszenia jej poprzez przesłanie zgłoszenia na adres kontakt@regeneracja-dwumasy.pl

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Użytkownika.

3. Jeżeli podane w reklamacji  informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

5.5. Klient zobowiązany jest dostarczyć towar oraz wszystkie niezbędne dane do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w punkcie , w terminie do 7 dni kalendarzowych, od momentu przyjęcia przez Usługodawcę reklamacji.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Witryny internetowej.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane jednostkom zewnętrznym realizującym usługi dla Aware.

§ 4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Witryny internetowej regeneracja-dwumasy.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Witryny internetowej regeneracja-dwumasy.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Witryny internetowej regeneracja-dwumasy.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

5. Usługodawca zapewnia zwrot kosztów usługi, pomijając koszty wysyłki, w przypadku kiedy usługa okaże się niemożliwa do zrealizowania, w szczególności jeśli przesłany kleszcz nie nadaje się do przeprowadzenia na nim badania.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności związanej z niewłaściwym zaadresowaniem, wyborem sposobu oraz formy przesyłki, a także zagubienia lub uszkodzenia przesyłanej do Usługodawcy części.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak niejest to obowiązkowe.

5.Po wykonaniu przez Usługodawcę usługi zgodnie z art. 38 ust 1. Ustawy o prawach konsumenta,  Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Witryny internetowej spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2015 roku.